خدمات حقوقی (پارالیگال)

ما برای شما در دادگاه میجنگیم

خدمات ما عبارت اند از:

جرایم راهنمایی و رانندگی

تخلفات شبه جنایی استانی

دادگاه های مالی زیر $35000

Tribunals & Boards including:

دعاوی مالک و مستاجری
دعاوی کارگر و کارفرما
• WSIB, WSIAT
• Licence Appeal Tribunals
• دادگاه مزایای تصادفات

we care about your reviews

We are committed to excellent service and the very best customer experience

How can we be of assistance?

Let us fight for justice, you deserve​

روش های تماس با ما

Keep in touch