خدمات دفترخانه

تصدیق و گواهی امضا

خدمات ما

خدمات دفترخانه ای و کمیسیونری ما برای تصدیق امضا و گرفتن سوگند و تعهد شامل موارد زیر میباشد

توجه

توجه

ما نمیتوانیم برای وصیت و وکالت نامه مشاوره حقوقی بدهیم هرچند مجاز به تصدیق امضا و حقوقی کردن نسخه چاپ شده آن ها هستیم

خدمات حضوری دفترخانه

تنها با وقت قبلی در محل فیزیکی ما اسناد خود را تصدیق امضا کنید

بدون خروج از منزل و محل کار در سریع ترین زمان اسناد خود را آنلاین تصدیق امضا کنید

خدمات سیار دفترخانه

اگر شما نمیتوانید به دفتر ما بیاید  ما  می آوریمدفترخانه را به منزل یا محل کار شما 

این سرویس مربوط به اسناد بین المللی است و در سفارت هانه های کانادا و اتاوا با یک رویه خاصی انجام میشود