Call us Now ,Best Paralegal for Landlord & Tenant, Small Claim . Traffic Ticket, Immigration & Refugee , Notary

مهاجرت

مسیری است برای زندگی بهتر

خدمات پناهندگی

اعلام پناهندگی و مسائل مربوط به پروسه اداری آن بسیار پیچده است و ما به پشتوانه دانش و تجربه ای که  در این مسیر بدست آوردیم. آماده هستیم که خدمات و دفاع از پرونده شما را در دادگاه های کانادا به صورت خاص و مناسب با نیازهای شما ارایه دهیم

خدمات ما شامل ارزیابی شرایط شما و واجد شرایط برای حمایت و اعلام پناهندگی و بررسی پرونده شما و ارسال و مکاتبات و نهایتا دفاع از شما در برابر اداره پناهندگی و مهاجرت کانادا میباشد. تجربه و مهارت ما کمکی برای هموار کردن این مسیر هست

آینده خود را بدست هر شخصی نسپارید با ماتماس بگیرید و بعد از عقد قراردادما در کنار شما تا پایان هستیم

چه شخصی در کانادا پناهنده میباشد؟

بر اساس برنامه حمایتی از پناهندگان کانادا: هر شخصی که مجبور شده تا از خانه شهر و کشورش فرار کند و بدلیل ترس از محاکمه ویا مکافات بر پایه نژاد مذهب ملیت و یا عقاید سیاسی و حتی عضویت در گروه های خاصی ترس از بازگشت به آن سرزمین را دارد

بخش حمایت از پناهندگان کانادا مسئول بررسی تمام اشخاصی هست که ادعای پناهندگی و یا اشحاصی که نیاز به  حمایت و حفاظت دارند

در حالت کلی دو نوع پناهنده وجود دارد

پناهنده قراردادی

Convention Refugees

پناهنده کسی هست که بتواند اثبات کند   قادر به برگشتن به کشور مبدا یا کشوری که در آن سکونت داشته نیست و البته به علت ترس قابل اثبات از  محاکمه و مکافات  برپایه یکی از موارد زیر

شخص و افرادی که به حمایت نیاز دارند

Person in need of Protection

هر شحصی که بتواند اثبات کند که تمایل ندارد و یا  قادر به برگشتن به کشور مبدا یا کشوری که در آن سکونت داشته نیست و البته به علت در خطر بودن بابت جان ویا مکافات ظالمانه و غیر طبیعی و یا احتمال شکنجه

توجه کنید که منظور از در خطر بودن شامل خطر بابت کمبود و امکانات  بهداشتی رفاهی مانند کمبود خدمات سلامتی نمیشود

توجه (اخطار)

توجه (اخطار)

برای هر دو مورد پناهندگی و یا حقاظت بایستی مدارک کافی و قابل قبول برای اثبات ادعا به دادگاه (بخش پناهندگی) تهیه و ارایه شود

بخش حفاظت از پناهندگان

Refugee Protection Division

خلاصه ای از پروسه اعلام پناهندگی در دادگاه (بخش حفاظت از پناهندگان)

بخش حفاظت از پناهندگان نوعی دادگاه (دیوان محاکمات یا شورای اختلافات) شاخه ای از هیئت پناهندگی و مهاجرت است. که نهاد رسمی استماع ادعای پناهندگی و رسیدگی به آنها است. برای اعلام پناهندگی میتوان به مراکز اداره مهاجرت یا مرزبانی و یا در مرزهای ورودی کانادا مانند فرودگاه ها مراجعه و<اعلام پناهندگی نمود هرچند اعلام پناهندگی از خارج از خاک کانادا هم ممکن هست ولی اینگونه ادعا ها از خارج از کانادا در بخش حفاظت از پناهندگان بررسی نمیشوند و توسط اداره مهاجرت کانادا جداگانه بررسی میگردند 

در ابتدا واجد شرایط بودن متقاضی توسط آفیسر اداره مرزبانی بررسی میشود تا اطمینان حاصل شود که شما خطری برای امنیت کانادا یا سیستم بهداشتی آن نباشید.  امضا کردن فرم های اعلام پناهندگی که اطلاعات درخواست شما را شامل می شود همان اعتباری را دارد که قسم قانونی یا دفترخانه ای دارد البته امکان تغییرات اندکی وجود دارد که در حالت کلی توصیه نمیشود چرا که تفییرات اساسی در آن تاثیر نامناسبی خواهد داشت. همچنین مدارک ای از قبیل مدارک هویتی برای تحکم و پشتیبانی از ادعای پناهندگی مورد نیاز هست و در صورتفقدان و موجود نبودن این مدارک علت آن را بایستی توضیح دهید

در صورت اعلام پناهندگی در مرزهای ورودی در زمان وزود به خاک کانادا بایستی فرم ها و دلایل ادعای پناهندگی تا 15 روز به اداره مهاجرت و پناهندگی ارسال شود  و در صورت اعلام پناهندگی در خاک کانادا معمولا پس از مدتی از ورود به کانادافرم های مربوطه به افسریاداره مهاجرت ارسال میشود و ظرف 3 روز آن افسر تصمیم میگیرد که ادعای پناهندگی قابل ارجاع هست  یا فرد مدعی برای کانادا واجد شرایط نبوده  به دلایلی از قبیل جنایی امنیتی و یا نقض حقوق بشر و غیرهبه هر حال در صورت تشخیص واجد شرایط بودن فرد متقاضی تا پایان پروسه اداری حق دارد در خاک کانادا باقی بماند

برای دریافت امتیاز پناهندگی و یاحمایتی لازم است شخص مدعی در جلسه استماع دادگاه اثبات کند که مدارک کافی و شرایط لازم برای اثبات شرایط فرد مدعی وجود دارد همچنین امکان دخالت وزیر برای اعطای پناهندگی بدون برگزاری دادگاه نیر وجود دارد

آیا من واجد شرایط پناهندگی هستم؟

Have already been granted refugee status in Canada or another country
Have been refused previously for refugee protection in Canada
Have had a prior claim that was determined to be ineligible, withdrawn or abandoned

A credit check, while important, is not always a definitive picture as to a tenant’s finances. Some may have a large balance on their cards that they are working to bring down, or a similar situation that impacts their score. My tenants have a terrible score but have never missed a payment. Some people just need help, don’t forget to be human. That’s the part too many of the slumlords in this group forget.

Have committed crimes

crimes including, but not limited to, war crimes, crime against humanity, serious crimes outside the country of refuge or other acts that are contrary to the principles of the United Nations

The Safe Third Country Agreement (STCA)

The Safe Third Country Agreement (STCA) is an agreement between Canada and the United States that mandates that those claiming refugee must claim it in the first country that they arrive in before crossing the border and claiming it in the second country. There are exceptions to this rule.

The first is if the person making the claim has a family member who is in Canada and is a citizen, permanent resident, holds a work or study permit or is over the age of 18 and has an active Refugee matter before the Immigration Refugee Board. The second exception is for unaccompanied minors, which include people that are under the age of 18 and are not accompanied by parents or guardian, spouse or common law partner and do not have parents or a guardian in Canada or the United States. The third exception is Document holder exceptions which include people who have valid Canadian visas, study or work permit, travel document issued by Canada or do not require a visa to enter Canada but require one to enter the United States. The last exception is for people who fall under the public interest exception. This category applies to people who have been convicted of a crime that holds the death penalty as a potential sentence. It is important to note that even if you meet any of these exceptions, you must prove that you are eligible for a refugee claim in Canada by meeting all the other requirements.

بعد از اینکه پرونده من در دادگاه بخش پناهندگی شنیده شد چی میشود؟

بعد از اینکه دادگاه بخش پناهندگی ادعای پناهندگی را شنید . در صورتی که شخص را برطبق قرارداها محقق پناهندگی تشخیص داد امتیاز پناهندگی را به شخص مدعی یا شخصی که نیاز به حفاظت دارد  اعطا میکند همچنین امکان مردود کردن ادعا پناهندگی وجود داردکه در آن صورت دستور اخراج مشروط از کانادا صادر میشودکه برای مدت زمان محدودی قابل اعتراض به هیئت تجدیدنظر میباشد. توجه کنید حتی اگر پناهندگی ر شخصی توسط هیئت پذیرفته شود وزیر مهاجرت حق اعتراض به آن رای را براساس ایراد قانونی دارد

توجه کنید که حتی اگر شما به اقامت دایم کانادا برسید دولت ممکن است درخواست ابطال آن را به دلایل مختلفی از جمله سفر و یا دریافت پاسپورت کشوری که از آن فرارکرده و به کانادا آمده اید و یا از بین رفتن دلایلی که برای آن درخواست پناهندگی داده اید را بدهد و همچنین ممکن است به علت ارائه اطلاعات غلط پناهندگی شما باطل شود و برای همین توصیه ما به شما تماس گرفتن با افراد واجد شرایط برای دفاع و کمک به ارایه درخواست و قبولی پناهندگی هست

In all, the steps for a refugee claim are as follows

(( یا ))

بسیار مهم است که توجه کنید که اگر پرونده شما واجد شرایط اعتراض برای تجدیدنظر در دادگاه بخش پناهندگی نباشد شما ممکن هست هنوز شانس اعتراض به دادگاه فدرال برای تجدیدنظر به علت بررسی قوانین و غیره را هنوز داشته باشید

SEND YOUR TICKET!

  • UPLOADE YOUR TICKET HERE
  • OR
  • TEXT YOUR TICKET! TO: (647)848-4343


This will close in 0 seconds

Book *FREE* Consultation

***Let's Chat! Let's Talk**

This will close in 0 seconds

Tell your Story

We'll Plan NEXT STEP base your caseThis will close in 0 seconds